Κατά τη διάρκεια του παρόντος σχεδίου συνεργασίας διάρκειας 24 μηνών, η κοινοπραξία θα

Το έργο θα παράγει δύο μεταβιβάσιμα αποτελέσματα και έξι ειδικές τοπικές εκθέσεις για το σύστημα τροφίμων στις περιοχές των εταίρων, οι οποίες θα εκπονηθούν από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα FOODy.

Τα μεταβιβάσιμα αποτελέσματα είναι:

Μετακινηθείτε στην κορυφή