Πρόγραμμα FOOD-Y

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FOOD-Y

Το πρόγραμμα FOOD-y προσφέρει έναν νέο τρόπο εμπλοκής των νέων στην κοινότητά τους, προωθώντας τη βιώσιμη βελτίωση και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δώσουν λύσεις στα θέματα που επιλέγουν, χρησιμοποιώντας τα τρόφιμα ως μέσο ενεργοποίησης του ενδιαφέροντος.

Πιο συγκεκριμένα, το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

- Μαθαίνοντας για το σύστημα τροφίμων, αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο τα τρόφιμα σπαταλούνται και απορρίπτονται και εξετάζοντας την αλυσίδα αξίας από το λίκνο μέχρι μια εναλλακτική λύση για τον κάδο απορριμμάτων που μπορούν να ενεργοποιήσουν και να εφαρμόσουν στην κοινότητά τους.
- Διερεύνηση της έννοιας της κυκλικής οικονομίας στη βιομηχανία τροφίμων και άντληση έμπνευσης από μελέτες περιπτώσεων.
- Χρήση τεχνικών ανάλυσης της κοινότητας για τη χαρτογράφηση και διερεύνηση ζητημάτων που σχετίζονται με τη σπατάλη τροφίμων και τη σπατάλη των διατροφικών πόρων στην κοινότητά τους.
- Χαρτογράφηση των βασικών παραγόντων στις αλυσίδες αξίας των τοπικών τροφίμων, όπως οι αγρότες, οι μεγάλοι αγοραστές και τα καταστήματα.
- Συνεργασία με άλλους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από άλλες χώρες, για να βρουν από κοινού λύσεις και να ενισχύσουν τις διαπολιτισμικές τους δεξιότητες.
- Εκμάθηση στοιχείων σχεδιασμού έργων και τεχνικών διαχείρισης για την προετοιμασία ενός σχεδίου επίλυσης των προβλημάτων που εντοπίζουν.
- Κατανόηση του τρόπου επαγγελματικής χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση των ιδεών και των έργων τους.
- Να κατέχει την τέχνη της υποβολής επίσημων αιτημάτων προς τους τοπικούς φορείς για τη χορηγία των έργων που δημιουργούν.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χρήση μη τυπικών τεχνικών, με την υποστήριξη ψηφιακού μαθησιακού περιεχομένου που διατίθεται στον ιστότοπο του προγράμματος, παρέχοντας μια ευέλικτη μαθησιακή εμπειρία και διευκολύνοντας τη συμμετοχή σε όλα τα στάδια του προγράμματος. Στις πιο λεπτές ή ευαίσθητες περιπτώσεις, οι εταίροι και οι ειδικοί εργαζόμενοι και εκπαιδευτικοί σε θέματα νεολαίας προσφέρουν καθοδήγηση ή παραπέμπουν τους συμμετέχοντες σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, εάν το κρίνουν απαραίτητο. Οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας που υλοποιούν το πρόγραμμα βρίσκουν επί του παρόντος τις πληροφορίες και τις γνώσεις που χρειάζονται στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. Όλο το υλικό παραδίδεται στις γλώσσες των εταίρων για να διευκολυνθεί η χρήση του από τις τοπικές ομάδες.

Αποτέλεσμα του έργου 1:
Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς

Σωρευτική έκθεση

Αποτέλεσμα του έργου 2:
Η εργαλειοθήκη του προγράμματος

Το αποτέλεσμα 1 του έργου FOOD-Y είναι ένα "Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών" που έχει σχεδιαστεί για να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς και τους συντονιστές με ολοκληρωμένους πόρους και οδηγίες για την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των νέων, των άνεργων νέων και των οργανωτών της κοινότητας στην αντιμετώπιση του κρίσιμου ζητήματος της σπατάλης τροφίμων. Το εγχειρίδιο αυτό καλύπτει θέματα όπως η κατανόηση της κυκλικής οικονομίας, η διερεύνηση περιπτωσιολογικών μελετών επιτυχημένων πρακτικών στη βιομηχανία τροφίμων, η χαρτογράφηση της κοινότητας, ο σχεδιασμός έργων, τα εργαλεία επικοινωνίας και οι στρατηγικές υπεράσπισης. Στόχος του είναι να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να διοργανώσουν εργαστήρια, τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης, για να διδάξουν στο κοινό-στόχο τους τη διαχείριση έργων, το σχεδιασμό και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Απώτερος στόχος αυτού του εγχειριδίου είναι να ενδυναμώσει άτομα και ομάδες να αναλάβουν δράση για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τα απορρίμματα τροφίμων στις κοινότητές τους και να κινηθούν προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Η σωρευτική έκθεση εξετάζει την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Εξετάζει διάφορες πτυχές, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων δράσης για την κυκλική οικονομία, τα οφέλη των εταίρων ανά χώρα, την τρέχουσα κατάσταση της παραγωγής αποβλήτων τροφίμων, τις στρατηγικές και τις υποδειγματικές πρακτικές στη διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων στην Τουρκία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Επιπλέον, αναδεικνύει ιστορίες επιτυχίας σε αυτόν τον τομέα και καταλήγει με ιδέες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των αποβλήτων τροφίμων στο πλαίσιο των εννοιών της κυκλικής οικονομίας.

Το αποτέλεσμα του έργου 2, "Η εργαλειοθήκη του προγράμματος" στο έργο FOOD-Y, είναι ένας ολοκληρωμένος πόρος που σχεδιάστηκε για να αναπτυχθεί μετά από τοπικές δραστηριότητες. Το μελλοντικό περιεχόμενο θα χρησιμεύσει ως οδηγός και αναφορά για τους συμμετέχοντες και τους τοπικούς διοργανωτές που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων και στην εφαρμογή βιώσιμων λύσεων. 

Το εγχειρίδιο υποστηρίζει την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος, εξασφαλίζοντας ελκυστικές, εκπαιδευτικές και προσαρμόσιμες τοπικές δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων και την προώθηση της βιωσιμότητας.

Υποστηρικτικά εργαλεία

Τα υποστηρικτικά εργαλεία περιλαμβάνουν ένα σύνολο ψηφιακών πόρων που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση εργαστηρίων και δραστηριοτήτων καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Αυτοί οι πόροι περιλαμβάνουν icebreakers, infographics, βίντεο και κουίζ προσαρμοσμένα για κάθε εργαστήριο ή κεφάλαιο. Αυτά τα εργαλεία χρησιμεύουν για να διατηρήσουν μια συνεπή και ελκυστική μαθησιακή εμπειρία για τους συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Είτε χρησιμοποιούνται για εισαγωγικά icebreakers, είτε για οπτικά βοηθήματα μέσω infographics, είτε για περιεχόμενο πολυμέσων, όπως βίντεο, είτε για αξιολόγηση γνώσεων μέσω κουίζ, αυτά τα υποστηρικτικά εργαλεία αποτελούν πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.

Μετακινηθείτε στην κορυφή